Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Půdy a biota Vysočiny na mapách a GIS portálech

Krajinný pokryv na portálu INSPIRE

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Krajinný pokryvNa základě družicových snímků byly vytvořeny mapy krajinného pokryvu Česka v letech 1990, 2000, 2006 a 2012. Mapy si můžete zobrazit prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE.

V pravé části okna klepněte na záložku Mapové kompozice a v sekci Přírodní prvky a jevy vyberte vrstvu CORINE Land Cover 2012.

Poté zadejte do vyhledávacího políčka Adresy hledanou lokalitu nebo ji vymezte pomocí myši (za současného přidržení klávesy Ctrl) na náhledové mapce v pravé části okna. Ve výsledcích hledání zvolte rozsah území, které chcete zobrazit, např. katastrální území hledaného sídla. Klepnutím na tlačítko Vyčistit zrušíte modré zvýraznění dané oblasti. Pro lepší orientaci na mapě si vrstvu Corine zprůhledněte (ikona "i" za názvem příslušné vrstvy).

Cílem projektu CORINE bylo vytvořit databázi krajinného pokryvu na základě jednotné metodiky. Databáze byla vytvořena interpretací snímků družice LANDSAT. Výstupem je mapa vegetačního pokryvu v měřítku 1:100 000. CORINE Land Cover 2012 je aktualizací databáze krajinného pokryvu z předešlých let. Na území České republiky je registrováno 29 kategorií krajinného pokryvu. Názvy jednotlivých typů krajinného pokryvu najdete v legendě po rozbalení vrstvy CORINE Land Cover 2012. Aplikace umožňuje také porovnání změn krajinného pokryvu mezi roky 2000 a 2006.

Mapový portál o půdě SOWAC GIS

http://geoportal.vumop.cz/index.php

sowac-gis

Geoportál SOWAC-GIS je tematicky zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny na území České republiky. Provozovatelem portálu je Výzkumný ústav meliorací a půdy. 

Portál poskytuje několik veřejně přístupných mapových vrstev. V kategorii Půda v mapách se jedná především o Charakteristiky BPEJ (informace o bonitovaných půdně ekologických jednotkách) a vrstvy Větrná a Vodní eroze (informace o ohroženosti zemědělských půd v ČR větrnou a vodní erozí).

Soustava bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) je důležitou pomůckou při oceňování zemědělských půd v České republice. Je definována na základě agronomicky zvláště významných charakteristik podnebí, půdy, konfigurace terénu tak, aby k ní bylo možno přiřadit údaje o produkčním potenciálu hlavních pěstovaných plodin i rostlinné výroby jako celku. 

Pro zobrazení mapových vrstev vyberte na úvodní straně odkaz Půda v mapách. Otevře se nové okno, kde můžete vybírat příslušné vrstvy. Základními charakteristikami BPEJ, které si můžete na mapě zobrazit, jsou klimatické regiony, sklonitost, expozice (poloha vůči světovým stranám), skeletovitost půdy (obsah štěrku a kamení v půdě), hloubka půdy a skupiny půdních typů. Vyhledávat můžete podle obcí i katastrálních území. Informaci o vybrané charakteristice BPEJ získáte pomocí nástroje Dotaz v mapě po zapnutí příšlusné vrstvy.

 

  

Potenciální přirozená vegetace na portálu INSPIRE

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Potenciální přirozená vegetaceChcete vědět, jak by vypadala přirozená vegetace na Vysočině bez zásahu člověka? Můžete ji zobrazit prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE.

V pravé části okna klepněte na záložku Mapové kompozice a v sekci Přírodní prvky a jevy vyberte vrstvu Potenciální přirozená vegetace.

Poté zadejte do vyhledávacího políčka Adresy hledanou lokalitu nebo ji vymezte pomocí myši (za současného přidržení klávesy Ctrl) na náhledové mapce v pravé části okna. Ve výsledcích hledání zvolte rozsah území, které chcete zobrazit, např. katastrální území hledaného sídla. Klepnutím na tlačítko Vyčistit zrušíte modré zvýraznění dané oblasti.

Pro lepší orientaci na mapě si vrstvu Potenciální přirozená vegetace zprůhledněte (táhlo Průhlednost po klepnutí pravým tlačítkem myši na název vrstvy).

Mapa potenciální přirozené vegetace Česka byla sestavena na základě syntézy terénního výzkumu a vyhodnocení všech publikovaných fytocenologických a ekologických dat a dřívějších mapových podkladů. Legendu mapy tvoří 51 mapovacích vegetačních jednotek.

 

Lesní vegetační stupně na portálu ÚHÚL

http://www.uhul.cz

Mapa zdravotního stavu lesůÚstav pro hospodářskou úpravu lesů vede centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

Většina mapových portálů na tomto webu vyžaduje aplikaci Silverlight, proto je k prohlížení třeba využít Internet Explorer s příslušným pluginem.

V sekci Mapy a data najdete Katalog mapových informací, který mimo jiné obsahuje mapy vlastnických poměrů, oblastní plány rozvoje lesů, mapy zdravotního stavu lesů nebo honiteb v ČR. 

Pro zobrazení lesních vegetačních stupňů zvolte položku Oblastní plány rozvoje lesů. Zobrazí se nové okno mapové aplikace. V levém dolním rohu najdete pole pro vyhledávání lokalit a legendu.

Po vyhledání konkrétní lokality vyberte vlevo nástroj "I" - Obecný dotaz do mapy a klepněte myší na vybranou lesní plochu. Tabulka s informacemi se objeví v pravém horním rohu. Lesní vegetační stupeň je zde označený číslem, jeho název získáte po najetí kurzorem myši na toto číslo. 

buk
přečteno: 21960x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  158995. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.033 seconds.